براي مشاهده قطعات كليك كنيد
SAVAGE X 4.6
براي مشاهده قطعات كليك كنيد
SAVAGE XL FLUX
براي مشاهده قطعات كليك كنيد
SAVAGE XL 5.9