بادي مخصوص اسكيل 1/10

۱۷۵۴۸ body m3 GT2

20,000,000 ریال

body (بدنه های ماشین کنترلی)

۱۴۸۷-۰۰ mazdA SPEED 6

11,800,000 ریال