بادي مخصوص اسكيل 1/10

۱۷۵۴۸ body m3 GT2

16,500,000 ریال

body (بدنه های ماشین کنترلی)

۱۴۸۷-۰۰ mazdA SPEED 6

9,700,000 ریال